Regulamin sprzedaży internetowej firmy: Apneashop.pl Daniel Sielowski Tomasz Stelmach Spółka Cywilna, zwana dalej Apneashop.pl

INFORMACJA O FIRMIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.apneashop.pl jest prowadzony i zarządzany przez firmę: Apneashop.pl, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księskiej 27/5, 52-020 Wrocław, NIP: 8992810567, REGON: 366543694

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.apneashop.pl są przetwarzane przez Apneashop.pl, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księskiej 27/5, 52-020 Wrocław. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy kupna-sprzedaży,
  2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.apneashop.pl
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie www.apneashop.pl, w zakładce “Moje Konto”. Po zarejestrowaniu, a następnie zalogowaniu do panelu, Klient ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.apneashop.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy www.apneashop.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień na towary dostępne w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna-sprzedaży towarów na odległość,
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach oferowanych przez sklep internetowy.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.apneashop.pl kierowane przez Apneashop.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę www.apneashop.pl.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Przyjęte do realizacji”.

DOSTAWA

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.apneashop.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub może być odebrany osobiście w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 8/8, 01-517 Warszawa lub we Wrocławiu, przy ul. Księskiej 27/5, 52-020 Wrocław, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. +48 512 005 797, +48 696 414 818.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar dokonywana jest przez Klienta przed wydaniem towaru Klientowi przelewem na rachunek bankowy Apneashop.pl, prowadzony w MBanku pod numerem 53 1140 2004 0000 3502 7671 2907.
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę firmy.
 3. Apneashop.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Apneashop.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (FORMULARZ ZWROTU TOWARU) na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszystko co otrzymał (wraz z dokumentem zakupu).
 3. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 5. Sprzedawca zwróci Klientowi, oprócz równowartości ceny towaru, koszty związane z doręczeniem – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Apneashop.pl. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis/ niezależnego eksperta, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć FORMULARZ REKLAMACYJNY zawierający szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują oraz określić w nim żądania reklamacyjne.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Apneashop.pl rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Apneashop.pl.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne.
  2. W przypadku niezasadności reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Apneashop.pl, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Apneashop.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.apneashop.pl.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego Apneashop.pl nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

PLIKI DO POBRANIA: